Szűzanya a földgömbbel
 
Az UNUM lelkiségének alapvető forrása két szentírási részből származik.

„Aki szeret engem, megtartja tanításomat; Atyám is szeretni fogja őt;
Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn. 14, 23-24).

„Ut sint unum!” - „Atyám, legyenek mindnyájan egy!” (Jn. 17,21)
 

Az egység szolgálatában

Az UNUM belső életét a láthatatlan örök Atya, a megtestesült megváltó Fiú, és az őket és minket egyesítő Szentlélek egysége iránt való áhítat irányítja. Isten bennünklakozása a kegyelem által. Krisztussal és egymással való egységünk az Ő Titokzatos Testébe való beoltással.
Krisztus tanítványainak az egysége nem öncél, hanem jel, amelynek fel kell ébreszteni a világ hitét. Ma, amikor az ateizmus és az elvilágiasodás keleten és nyugaton egyaránt, mindig nagyobb teret hódít, nagyobb szükség van a kereszténység közös tanúságtételére, mint valaha.

Az UNUM alapítása óta programjának tekintette a keresztények egységéért való imát, munkát, áldozatot.

A keresztények egysége is, mint maga az Egyház, isteni és emberi mű.

Ez az egység végső soron az Isten ajándéka. Csak a Szentlélek közreműködése által valósulhat meg. Ennek az egységnek látható, organikus egységnek kell lenni az egyes keresztény egyházak között, ezért megvalósítása emberi mű is, amelyben minden hívőnek részt kell vennie.

Az UNUM tagjai különösen is elköteleződnek:
  • imádkozni és áldozatot hozni a keresztények egységéért;
  • alaposan ismerni a saját hitünket és szeretni saját egyházunkat, mert ez az alap mások hitének a tiszteletben tartásához;
  • más keresztény egyházakat, annak egyes tagjait megismerni, és a személyes kapcsolatok által a bizalmatlanságot és előítéleteket leépíteni;

A szeretet apostolává válni

A főparancs, az Isten és emberek iránti szeretet, minden kereszténynek kötelessége. Az UNUM tagjai sajátos hivatásuknál fogva hangsúlyozottan törekednek a főparancs teljesítésére, mert a szeretet az egység megvalósításának egyaránt eszköze és gyümölcse. Az UNUM minden tagja az imádság, az áldozat és a szeretet apostolságával törekszik az egységet előmozdítani az Egyházon belül, a keresztény felekezetek, a különböző vallások, a nemzetek, a társadalmi osztályok, a családok és az egyes emberek között. Mindenütt, ahol szakadás és egyenetlenkedés van.

Lelkiségünkből fakadó napi imaszándékaink

Tagjaink elköteleződnek arra, hogy minden nap különös módon is hordoznak egy imaszándékot, hogy ez által is az egység szolgálatához hűségesek maradhassanak:

Vasárnap: A hitetlenekért és nem-keresztényekért, különösen azokért, akik az egy Istenben hisznek, és a missziókért.
Hétfő: Az egységért az elszakadt testvérekkel, különösen az ortodoxokért.
Kedd: A népek és a nemzetek közötti egységért és a békéért.
Szerda: A társadalmi osztályok közötti egységért, különösen a javak igazságos elosztásáért.
Csütörtök: Az egységért a családokban és a generációk között.
Péntek: A papság, a szerzetek, a katolikus egyesületek és mozgalmak egységéért.
Szombat: Az emberek egymás közötti egységéért.